ทำเนียบผู้บริหาร

Generic placeholder image
ดร.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ

ปัจจุบัน
ผู้อำนวยการคนที่ 29

Generic placeholder image
นายอัมพร อิสสรารักษ์

ปี 2561-2562
ผู้อำนวยการคนที่ 28

Generic placeholder image
นายอุทัย สิงห์โตทอง

ปี 2554-2561
ผู้อำนวยการคนที่ 27

Generic placeholder image
นายอภิสิทธิ์ รื่นจิตร์

ปี 2551-2554
ผู้อำนวยการคนที่ 26

Generic placeholder image
นายภุชงค์ บุญยรัตนสุนทร

ปี 2544-2551
ผู้อำนวยการคนที่ 25

Generic placeholder image
นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ปี 2540-2544
ผู้อำนวยการคนที่ 24(วาระที่2)

Generic placeholder image
นายชะนะ กมลานนท์

ปี 2535-2540
ผู้อำนวยการคนที่ 23

Generic placeholder image
นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ

ปี 2530-2535
ผู้อำนวยการคนที่ 22

Generic placeholder image
นายเจริญ ลัดดาพงศ์

ปี 2526-2530
ผู้อำนวยการคนที่ 21

Generic placeholder image
นายทวีวัฒน์ อยู่ทวี

ปี 2522-2526
ผู้อำนวยการคนที่ 20

Generic placeholder image
นายสพัสติ์ พูนผล

ปี 2517-2522
ผู้อำนวยการคนที่ 19

Generic placeholder image
นายสนอง มณีภาค

ปี 2512-2517
ผู้อำนวยการคนที่ 18

Generic placeholder image
นายสมนึก บำรุง

ปี 2508-2512
ผู้อำนวยการคนที่ 17(วาระที่3)

Generic placeholder image
นายปรีดา แก้วจินดา

ปี 2507-2508
ผู้อำนวยการคนที่ 16 (รักษาการ)

Generic placeholder image
นายสมนึก บำรุง

ปี 2503-2507
ผู้อำนวยการคนที่ 15(วาระที่2)

Generic placeholder image
นายรวย แก้วจินดา

ปี 2502-2503
ผู้อำนวยการคนที่ 14

Generic placeholder image
นายสมนึก บำรุง

ปี 2502
ผู้อำนวยการคนที่ 13

Generic placeholder image
นายมานะ เอี่ยมสกุล

ปี 2498-2402
ผู้อำนวยการคนที่ 12

Generic placeholder image
นายบุญเชียร ศุภจิตรา

ปี 2495-2498
ผู้อำนวยการคนที่ 11

Generic placeholder image
นายเรวัติ ชื่นสำราญ

ปี 2491-2495
ผู้อำนวยการคนที่ 10

Generic placeholder image
นายเทพ เวชพงศ์

ปี 2486-2491
ผู้อำนวยการคนที่ 9

Generic placeholder image
นายเกื้อ สุวณิชย์

ปี 2476-2486
ผู้อำนวยการคนที่ 8

Generic placeholder image
นายเสงี่ยม เจริญฮวด

ปี 2476
ผู้อำนวยการคนที่ 7(รักษาการ)

Generic placeholder image
เรืออากาศตรีย้อย วรสินธุ์

ปี 2474-2476
ผู้อำนวยการคนที่ 6

Generic placeholder image
นายสงวน โกเศศย์รัตน์

ปี 2472-2474
ผู้อำนวยการคนที่ 5

Generic placeholder image
เรืออากาศตรีชัน เชาวพันธ์จรัส

ปี 2468-2471
ผู้อำนวยการคนที่ 4

Generic placeholder image
ร.บ. ไว อุดมวงษ์

ปี 2468
ผู้อำนวยการคนที่ 3

Generic placeholder image
เรืออากาศตรีพันชุ์ อนันตสมบูรณ์

ปี 2464-2468
ผู้อำนวยการคนที่ 2

Generic placeholder image
ร.บ. ชม ชมสุนทร

ปี 2458-2463
ผู้อำนวยการคนที่ 1