ผลงาน story telling เรื่องวันแม่ นักเรียน english program
เด็กชายปรมโสภณ ประวันจะ ม.3/1
นางสาวนภัสกร ธนะสูตร ม.4/2
เด็กชายกันตพัฒน์ สุขอารี ม.3/1
เด็กชายธีร์ ลี้เกษมทรัพย์ ม.2/2